Semalt: Zyýanly programma ýokançlyklaryndan dynjak bäş ädim

Internetde onlaýn ulanyjylar üçin howp döredýän müňlerçe howp bar. Dünýädäki kompýuterleriň 30% -ine täsir edýän zyýanly programma üpjünçiligi bilen her gün 74,000-den gowrak täze wirus döredilýär.

Zyýanly programma üpjünçiligi, zyýanly programma üpjünçiliginden ýasalan söz bolup, kompýuteriň gorag ulgamyndan geçip, internete, işe ýa-da has erbet girmek üçin ulanýan enjamyňyza zeper ýetirmek üçin döredildi. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý munuň gaty kyn ýaly bolup biljekdigini, ýöne käbir usullaryň enjama we içerde saklanýan maglumatlara zeper ýetmegini çäklendirip ýa-da öňüni alyp biljekdigini aýdýar.

Ynamsyz programmalar

Köplenç, web brauzerinde onlaýn sessiýa işledilende, birnäçe açylan penjireler hiç ýerden görünmeýär. Ulanyjydan belli bir programma üpjünçiligini göçürip almagyny we işlemegini soraýandyklary mälim. Operasiýa ulgamynyň goranyş mehanizmi elmydama girýär we çeşmäniň ygtybarlydygyny soraýar. Bu ýerdäki maslahat diňe sanly goly bolan programmalary işletmek.

Ulanyljak programmalaryň käbiri, göçürilen faýlyň niýetiniň nämedigini we açylan düwmä basyp kompýuteriň henizem ygtybarlydygyny anyklamak üçin ulgamy skanirleýän antiwirus programmalarydyr. Bu açylanlar, kör göçürip alsa, ep-esli zyýanly programma üpjünçiliginiň kellesi bolup biler.

Ulgamy täzeläň

Operasiýa ulgamyny we wirusy yzygiderli täzeläp dur. Iň gowy zat, ähli täzelenmeleri awtomatiki kabul etmekdir. Bu täzelenmeleriň aňyrsy, öňki wersiýalardaky ýalňyşlyklary we gowşak taraplary çözmäge kömek edýär. Zyýanly programma üpjünçiligi hemişe ösýär, şonuň üçin yzygiderli täzelenmeleriň zerurlygy. Girýänlere tora girmek has kyn düşýär we ondan ýokary geçmegiň täze ýollaryny gözlemeli bolýar, şonda döredijiler eýýäm täze täzelenmä taýyn bolup bilerler.

Şübheli e-poçta goşundylaryny açmakdan gaça duruň

Hakerler ulanyjynyň kompýuterine bikanun girmegiň innowasion ýollarynda has gowulaşdylar. Indi muny e-poçta bilen ulanýarlar, köpüsi spam. Spamy açmazdan elmydama pozuň. E-poçta abraýly çeşmelerden diňe olaryň ýokdugyna meňzeýär. Gyssaglylyk duýgusyny döretmek üçin sözbaşylary we habary möhüm edýärler. Bular poçta gutusyna ýetenlerinde, ilki bilen wirusa garşy skanirläň. Kim e-poçta iberendigini anyklap bilmese, ony ýok etmeli, sebäbi bu diňe kompýuter saglygy üçin has köp çykdajy edip biler.

Çylşyrymly parollary ulanyň

Internete girmegiň birinji düzgüni, ulanylýan parollar bilen seresaplylyk görmekdir. Pleönekeýleri ýatda saklamak has aňsat, ýöne kiber jenaýatçylaryň ulanyjynyň pikirlenmegini isleýän zady. Bu parollary ele alansoň, beýleki onlaýn hasaplarda ulanmaga synanyşýarlar. Şonuň üçin hünärmenler adamlara dürli hasaplar üçin dürli parollary ulanmagy maslahat berýärler. Ajaýyp parol azyndan sekiz simwoldan ybarat bolmaly we dürli nyşanlary birleşdirmeli. Jedel, şonça gowy.

Açyk Wi-Fi torlaryndan gaça duruň

Hakerler açyk torlardan peýdalanýarlar, sebäbi birnäçe sebäplere görä birikdirilen kompýuterlere zyýanly programma üpjünçiligini ýaýradýarlar. Şeýle torlardan gaça duruň, sebäbi olar hüjümçä ulanyjynyň ulgamyndan artykmaçlyk berýär.

mass gmail